imageDruhy leasingu nehnuteľností

Leasing s možnosťou odkúpenia za symbolickú hodnotu 1,- EUR 

Pri tomto type leasingu splatí leasingový užívateľ počas doby leasingu celú hodnotu nehnuteľnosti. Leasingové splátky sú kalkulované tak, aby na konci zmluvnej doby leasingu mohol leasingový užívateľ odkúpiť predmet leasingu za symbolickú hodnotu 1,- EUR. 

 

Leasing s možnosťou odkúpenia za zostatkovú hodnotu 

Pri tomto type leasingu nesplatí leasingový užívateľ počas doby leasingu celú hodnotu nehnuteľnosti. Leasingové splátky sú kalkulované tak, aby na konci zmluvnej doby leasingu mohol leasingový užívateľ odkúpiť predmet leasingu za vopred dohodnutú zostatkovú hodnotu. Zostatková hodnota môže byť splatená jednorázovo alebo zálohovo počas doby leasingu. 

 

Finančný leasing 

Pri tomto druhu leasingu je nehnuteľnosť vykázaná v súvahe leasingového užívateľa spolu s dlhodobým záväzkom voči spoločnosti Erste Group Immorent Slovensko. Leasingový užívateľ odpisuje nehnuteľnosť v zmysle účtovných a daňových predpisov. Popri odpisoch účtuje aj o úrokových nákladoch. Podľa slovenskej daňovej legislatívy, platnej od roku 2003, je minimálna doba trvania finančného leasingu 12 rokov. Počas tejto doby môže leasingový užívateľ nehnuteľnosť aj daňovo odpísať, čo mu v porovnaní so štandardnou dobou odpisovania nehnuteľností, 20 rokov, môže priniesť výrazné daňové úspory. 

 

Operatívny leasing
Pri tomto druhu leasingu je nehnuteľnosť vykázaná v súvahe leasingového poskytovateľa. Leasingový užívateľ účtuje priebežne o jednotlivých splátkach. Prostredníctvom operatívneho leasingu nemusí leasingový užívateľ účtovať o dlhodobom záväzku, čo v jeho súvahe zvyšuje pomer vlastného imania k cudzím zdrojom. 

 

Spätný leasing 

Pri tomto type leasingu je už existujúci objekt predaný spoločnosti Erste Group Immorent Slovensko a následne od nej prenajatý. Tento model leasingu sa používa na zvýšenie likvidity, na zreálnenie hodnoty majetku, teda vykázanie skrytých rezerv.